Banene davene stopnje

Ko se zaènejo uporabljati nove davène stopnje, morajo podjetniki reprogramirati blagajne. Spreminjanje davènih stopenj je korak za vlagatelje, ki jih potrebujejo za pripravo sprememb programske opreme v prodajnih raèunovodskih napravah, tj. Kako in kje potem? Blagajne so torej pomembne za jedi, v katere so poslani ne le za pregled. Ko je ¾e znano o spremembi darilnih stopenj, v takih trenutkih mno¾ice zaènejo prevladovati.

Èe reprogramiranje blagajne ¹e ne obstaja in èe je èakanje na vrsto zelo razlièno, se ne izpostavljajte. Zato je pomembno, da to storite sami, ne da bi dobili strokovne storitve. Vse, kar morate storiti, je, da pridete do navodil za uporabo in korak za korakom. Da je treba vse stopnje prilagoditi roèno. Prisoten je trenutno neprijeten uspeh, èe smo programirali ducat izdelkov na blagajni.Spreminjanje stopenj DDV v ¾epih za opazovanje ne bi smelo biti dilema za trgovine. Èe v njej ni veliko skupin izdelkov in kozarci niso neposredno povezani s prodajnimi organizmi, se lahko operacija izvede hitro. Pri takih povezavah je veliko odvisno od vrednosti programske opreme.Te¾ava se pojavi med migracijo blaga med posameznimi stopnjami DDV. Lahko naletimo na te¾ave z blagajnami, ki delujejo z razpolo¾ljivo programsko opremo. Obièajni programi, ki ne morejo filtrirati, razvrstiti blaga, ne bodo pripomogli k skoraj¹njemu odkritju s strani proizvajalca, èrtne kode ali katere koli druge oznake, lahko obièajno doloèimo skupine materialov za doloèitev nove davène stopnje. Potrebno bo roèno izbolj¹ati vsako datoteko v tak¹nem programu.Nove stopnje DDV lahko nekatere davkoplaèevalce prisilijo v izmenjavo gotovine. Povezana je z oddaljeno gradnjo ali velikim delom ti ponastavitve, ki ne gredo v naslednjo spremembo DDV.Enako velja za naprave, kak¹no je ¹tevilo poroèil blizu leta 1825, saj se kmalu v takem blagajniku napolni spomin. Potem je bolje dobiti novo blagajno. Tehnolo¹ko nova blagajna bo zanimivo jamstvo za nemoten prehod na ustvarjanje z najnovej¹imi stopnjami DDV.