Blagajna in plaeilo s kartico

Prihodnji èasi, ko se z uredbo zahtevajo blagajne. Elektronski instrumenti se nato vpi¹ejo v register dohodkov in znesek davène obveznosti iz maloprodajne pogodbe. Za svojo krivdo se podjetnik lahko kaznuje z veliko globo, ki daleè presega njegov dobièek. Nihèe ne ¾eli tvegati nege in kazni.Pogosto je mogoèe sklepati, da podjetje, ki se izvaja, obstaja na kratki povr¹ini. Delodajalec ponuja svoje materiale na internetu, v tovarni pa jih zapusti predvsem tako, da je edini nezaseden prostor tam, kjer je miza. Blagajne so torej nepogre¹ljive, ko gre za uspeh butika z velikim komercialnim prostorom.To ni niè drugaèe v primeru ljudi, ki so na terenu. Te¾ko si je predstavljati, da se delodajalec giblje z okornimi finanènimi in trdnimi podporami, ki so potrebne za njegovo dobro uporabo. Za prodajo pa so obstajale mobilne fiskalne naprave. So majhne velikosti, trajne baterije in prijetna storitev. Videz je podoben terminalom za plaèevanje s plaèilno kartico. Tako je dober izhod na polo¾aj v tleh, tako da na primer, ko moramo iti k stranki.Registrske blagajne so dodatno primerne tudi za kupce, ne samo za vlagatelje. Zahvaljujoè blagajni¹ki blagajni, ki je natisnjena, so stranke dol¾ne vlo¾iti reklamacijo na plaèani izdelek. V zakljuèku je ta izjava edini dokaz na¹ega nakupa. Obstaja tudi potrditev, da delodajalec upravlja pravno energijo in plaèa davek na izdelke in pomoè, ki se distribuira. Èe dobimo prilo¾nost, da je blagajna v butiku izklopljena ali neuporabljena, lahko uradu povemo, da bo spro¾ila ustrezne pravne ukrepe proti delodajalcu. Grozi mu z visoko finanèno kaznijo in vse pogosteje tudi s sojenjem.Registrske blagajne podpirajo tudi podjetnike pri nadzoru financ v podjetju. Po vsakem dnevu se natisne dnevno poroèilo, ki ga kot rezultat meseca lahko natisnemo celotno izjavo, ki nam bo predstavila, koliko denarja smo podrobno pridobili. Zahvaljujoè temu lahko preprosto preverimo, ali eden od ljudi ne vzame lastnega denarja ali pa preprosto, ali je na¹ sistem dober.

Shranite z blagajnami