Blagajna v angle eini

Ostro fiskalna vstopnica bi morala biti vse ¾enske, ki povzroèajo svojo gospodarsko dejavnost, medtem ko so njihovi prihodki presegli mejo, ki jo je doloèilo Ministrstvo za finance. Tako je taka oseba odgovorna za pisanje vsakega izdelka, ki se prodaja s pomoèjo blagajne. Ta nizka elektronska naprava je namenjena predvsem nakupu registra in zneskom davka (topel in z DDV, ki izhaja iz maloprodaje izdelkov. Finanèni sklad je torej osnova za ¹tetje pri davènem uradu.

Na katero se odloèite?Na trgu obstaja veè naèinov blagajn, med katerimi so blagajne POS, blagajne ECR, blagajne z enim sede¾em, sistemske ali specializirane blagajne. Vsi menijo, da imajo lastno ¾ivljenje, na primer, specializirane blagajne lahko najdete med drugim v lekarnah, taksijah, avtobusih ali restavracijah.

Na sodobnem mestu ¾elimo ¹e posebej pribli¾ati prednosti blagajne POS. Zaènimo s pojasnilom o tem, kaj je POS blagajna. POS blagajne, ali EPOS, iz angle¹èine Electronic Point Of Sale English, kar pomeni elektronski sistem prodaje. Obièajno so to blagajne v datoteki s fiskalnim tiskalnikom. Zelo pogosto se zdi, da gre za zadnje preprosto raèunalni¹ki raèunalnik: monitor, tipkovnica, èitalnik èrtne kode, zaslon za kupca in bralnik kreditne pogodbe.

prednostiPrednosti blagajne POS so predvsem v tem, da je njihov del in naèin lahko prosto izbran glede na potrebe doloèene trgovine. Dodatna vrednost je, da je za fiskalni tiskalnik potrebna odobritev, zahtevo pa mora nadomestiti storitev. Ostalim elementom POS blagajne je zagotovljeno, da jih bo prva servisna slu¾ba èim prej zamenjala in servisirala. Z navedbo prednosti POS blagajne ni mogoèe omeniti dejstva, da se programska oprema za to vrsto blagajne prosto razvija in uporablja za potrebe trgovine. Pomembno je tudi omeniti, da so tak¹ne blagajne okra¹ene v trdih diskih, kaj jih je treba shraniti in zapomniti veliko èasa za veliko èasa s katerim koli ¹tevilom izvedenih transakcij (informacije o danem raèunu lahko za¹èitimo tudi za nekaj let!. Na posameznem koncu je treba omeniti, da so kolièine tudi lahke in zelo enostavne za uporabo.