Blagajne 500 pln

Èe zaènete poslovno vlogo, skrbno preverite ali vam ni treba kupiti postnet neo & nbsp; in jo vsakodnevno uporabite v zasebni knjigi. Poljski predpisi nas zelo natanèno in jasno obve¹èajo, kdo ¾eli imeti finanèni sklad in kdo mora izdati potrdila.

V letu 2015 se je v na¹i regiji moèno zmanj¹alo ¹tevilo davènih zavezancev, ki so bili upravièeni do uporabe oprostitev iz namena imetni¹tva blagajne, kar pomeni, da blagajna postaja nuja za vedno veèje ¹tevilo dr¾avljanov.

V skladu z najnovej¹imi doloèbami Zakona o DDV so vsi davkoplaèevalci v matièni dr¾avi dol¾ni uporabljati blagajne za transakcije na raèun fiziènih oseb, ki ne poslujejo. Davkoplaèevalci se prav tako spominjajo, da morajo registrirati prodajo na raèun kmetov pav¹alistov. Samo davkoplaèevalci, katerih letni dohodek presega 20 000 PLN, morajo pridobiti davène blagajne.

Prav tako je treba omeniti, da avtomobilske delavnice ne potrebujejo registrskih blagajn, èe blago, ki ga izdajo, sestavijo neposredno v avtomobilih. V tak¹nih oblikah servisne delavnice ponujajo storitve in ne prodajajo doloèenega blaga. Davèni uradi prav tako navajajo, da v tem primeru na raèunih, izdanih za pomoè pri popravilu, ne uvajajo sestavljenih delov, ker lahko zaradi doloèitve teh rezultatov ote¾ijo pridobitev blaga, ki ga je treba re¹iti iz potrebe po blagajnah.

Na domaèem svetu so dobavitelji elektriène energije in podjetja, ki zagotavljajo telekomunikacijske, zavarovalne in finanène storitve, tudi opro¹èeni blagajn. Re¹itev lahko uporabi veè podjetij, ki opravljajo storitve, ki so neposredno povezane z nepremièninskim trgom. Upo¹tevati je treba tudi, da podjetjem za blagajne ni treba imeti po¹tnih podjetij, ker se plaèila vedno opravijo na banèni raèun. S fotografijami, ki se nana¹ajo na promet do 20.000 PLN, taksisti ne morejo veè uporabljati drugih podjetij, ki opravljajo storitve prevoza potnikov.