Davene blagajne

Proizvodne hale so zelo specifiène. Zasnovani so tako, da izpolnjujejo specifiène, serijske dejavnosti, ki jih ti ljudje pogosto ponavljajo na dolgèas. To so kraji, ki jih strogo nadzirajo brigadirji, direktorji, direktorji in, konèno, zunanje revizije in revizije, vendar ne brez razloga. Ker je vsaka proizvodna hala, ne glede na vrsto proizvedenega blaga, izpostavljena razliènim dejavnikom, ki ogro¾ajo varnost, zdravje in ¾ivljenje.

Gre tudi za gro¾nje, ki izhajajo iz neuspeha varnostnih sistemov, po¾arov ali nesreè, ki neposredno ali posredno izvirajo iz èlove¹ke pobude, imajo dinamièen znaèaj, pa tudi zaradi toksikolo¹kih nevarnosti, ki so tudi druge, ki poèasi, a zanesljivo vplivajo na zdravje ljudi v sodobnem domu. Pomemben predlog je, da lahko v proizvodnih halah zberemo filtracijo prahu, tj. Tudi v ozadju, kjer prodaja tako nepotrebno za ¾ivljenje, se zaradi procesov sprememb, ki se pojavljajo pri predelavi razliènih surovin, mikroskopski cvetni prah razliènih snovi izloèi v okolje. Tudi snovi, ki se ¹tejejo za netoksiène, z rednim vdihavanjem v dihalnem traktu, lahko povzroèijo resno vnetje dihalnih poti.

Redno se zatakne v slabo prezraèevanem okolju, ki ni opremljen s filtri za prah, kar lahko v prihodnosti povzroèi bolezni dihal ali alergije. To se ne sme podcenjevati. Vsak dan so ljudje na katerem koli sede¾u izpostavljeni ¹kodljivemu prahu in onesna¾enosti zraka. V delovnem okolju, v katerem porabi kar 1/3 svojega dneva, ga je treba re¹iti iz dejavnika, ki lahko povzroèi bolezenska stanja. Ob predpostavki, da smo okoli sebe izpostavljeni vdihavanju nevarnih hlapov, prahu in pr¹ic, se ne smemo pasivno prepustiti dodatnemu zastrupitvi s ¹kodljivim prahom iz knjige. Proizvodni filter za prah je zanesljiva metoda za prepreèevanje dodatnega vdihavanja nevarnih baz v sistem.

Filtri ustvarjajo resniènost gravitacije, preprosto tako, da na povr¹ini lovijo delce prahu. Zaradi prahu v okolju je zrak omejen, preden oseba zaène dihati.