Ekolo ka hrana na spletu

Vse veèja priljubljenost dostopa do interneta je povzroèila znatno poveèanje skupine ljudi, ki naroèajo hrano na spletu. Na zaèetku so to mo¾nost dali le veliki restavracijski verigi. Trenutno te storitve ponujajo posamezne enote. Re¹itev tega standarda postaja vse bolj pomembna predvsem zato, ker je uporabna za kupce in jim prihrani èas.

In kdaj dobro slu¾i? Stranka, ki ¾eli naroèiti hrano, vstopi v internetno kartico ali v zelo pripravljeno mobilno aplikacijo. Tam naroèi in nato gre v virtualno blagajno. Ko je naroèilo potrjeno, kupec dobi znanje o verjetnem èasu lova za kosilo. Sodobna programska oprema vam bo omogoèila naroèanje brez ustvarjanja uporabni¹kega raèuna v sistemu. To je torej zelo varen pristop za mo¹ke. Èe ¾elite uporabiti ta model re¹itev, mora restavracija imeti posebne sisteme za gastronomijo. Njihovo priporoèilo ne bo le zbiranje naroèil strank, ampak tudi povezovanje z drugimi orodji v prostorih, kot je blagajna. Poleg tega bo prepoznala soèasno menjavo menija tudi v restavraciji, na internetni steni, kjer lahko naroèite hrano. In sistemi v trenutni domeni niso le za naroèanje obrokov na spletu. Omogoèajo vam, da na primer rezervirate mizo v restavraciji. Kupec ne zapusti hi¹e zaradi preprostega rezervacijskega obrazca, saj bo verjetno ¾ivel jasno, da bo lahko pripravil mizo zanj na obmoèju, kjer ¾eli iti. Pogosto se zgodi, da sistem, ki ga uporablja restavracija, omogoèa naroèanje pri rezervaciji mize. To pomeni, da se takoj, ko se stranka pojavi na tem obmoèju, takoj naroèi obrok. Ta model re¹itve olaj¹a restavraciji ustvarjanje promocij, katerih projekt je pritegniti èim veèje ¹tevilo gostov. Prihodnja leta so nedvomno ¹e en rekord, ko gre za gostinsko industrijo v gradbeni¹tvu. Strokovnjake privlaèi dejstvo, da bo poveèanje vplivalo predvsem na vsak mobilni trg. Zato je smiselno vnaprej razmi¹ljati o namenski aplikaciji za mobilne jedi, na kateri bodo prejemniki lahko naroèili hrano iz na¹ega doma.