Eksplozije metana

Direktiva 94/9 / ES (ATEX je normativna podoba, ki se prena¹a na naprave in varnostne sisteme. Obravnavane naprave so namenjene predvsem zagonu v obmoèjih z nevarnostjo eksplozije metana ali premoga. Sedanja direktiva je dejstvo Evropskega parlamenta in svetovanje z dne 23. marca 1994.

In v na¹em pravnem sistemu je bil vpisan na platformo Uredbe ministra za gospodarstvo z dne 22.12.2005. UL ©t. 263, toèka 2203 Glavni namen informacij je najprej pribli¾ati zakone dr¾av èlanic, ki so povezani z opremo in za¹èitnimi sistemi, namenjenimi za uporabo na obmoèjih, ki jih ogro¾ajo eksplozije metana in premogovega prahu. Direktiva se nana¹a na naprave in za¹èitne sisteme, ki se uporabljajo na obmoèjih, kjer obstaja nevarnost eksplozije. Hkrati je treba opozoriti, da to naèelo velja za varnostne, kontrolne in regulacijske naprave. Te jedi so namenjene za uporabo zunaj obravnavanih obmoèij, vendar dose¾ejo doloèeno hojo do orodja in za¹èitnih sistemov, ki so dani tlom v bli¾ini eksplozijsko ogro¾enih obmoèij.Obstajajo izjeme od direktive ATEX. Zadevni pridelek med drugim ne ustreza medicinskim proizvodom, ki se uporabljajo v medicini. Ne uporablja se za opremo, namenjeno za domaèo uporabo, osebno za¹èitno opremo, ladje, transportno opremo.Ta pravni akt Evropske unije ima posebne zahteve, ki se vrnejo v dane standarde. Poleg tega razvr¹èa potencialno eksplozivne sfere, ki so izbrane v prilogi ¹t. 1999/92 / EC ATEX137 z dne 16.12.1999 "O majhnih zahtevah za poveèanje varnosti in zdravja delavcev, ki so potencialno izpostavljeni vlogi v regijah z eksplozivnimi atmosferami".Orodja in za¹èitni sistemi so lahko predmet drugih direktiv, ki se nana¹ajo na razliène elemente in ki ¹e vedno zagotavljajo oznako CE na njem. Ta znak mora biti jasen, enostaven in zanesljiv.Sedanjo direktivo bo nadomestila nova informacija ATEX 2014/34 / EU. To se bo zgodilo 20. aprila 2016.