Finaneni naert v kulturni ustanovi

Comarch ERP Optima je veliko cenej¹i program na Poljskem, ustvarjen za bolj obèutljive in resne korporacije na nekem podroèju. Zahvaljujoè vgrajenim re¹itvam je to enostavno izbrani program med raèunovodskimi pisarnami in davènimi svetovalci.

Program Comarch ERP Optima ¾e uporablja veè kot 60.000 podjetij iz novih podroèij in tr¾nih sektorjev, kot so trgovina in storitve, promet, gradbeni¹tvo, kmetijstvo, javna uprava, proraèunski zavodi, zdravstvena industrija, kulturne ustanove in odvetni¹ke pisarne. Program Optima ima le pozitivne povratne informacije, tukaj pa je tudi nekaj od njih.

Cosmo Group Sp Z o.o. podjetje, ki ima v lasti NeoNail, je vodilno mednarodno podjetje na podroèju stilizacije in nege nohtov. Razlog za to je, da je blizu potro¹nikom in jim ponuja odliène in izvirne izdelke. S pomoèjo domaèe industrije program Comarch Optima trdi, da se vse transakcije izvajajo nemoteno.

Printemps je povsem znana mre¾a velikih trgovin, ki prena¹ajo distribucijo izdelkov vodilnih podjetij iz sveta mode, udobnega blaga in najbolj tihe kozmetike. V dobi nenehne rasti so podjetja v Caenu, Toursu in Brestu zapustila nalogo, da spremenijo organizacijo svoje IT organizacije v rokah Comarcha. Programska oprema Comarch ERP Altum je najbolj¹e dopolnilo za zadeve in videz Printemps in bo ¹e naprej na voljo v naslednjih fazah razvoja.

Ponudba Kontri.pl je absolutni izbor spodnjega perila ter oblaèil in nogavic. Zahvaljujoè implementaciji platforme Comarch ERP Altum je polovica naroèil prek interneta samodejna mo¾nost, in dobri ljudje, ki sodelujejo pri naroèilu, so skladi¹èni delavci, ki fizièno pripravljajo paket, ki ga je treba poslati.

Imperial je ime iz Italije, ki ponuja oblaèila za dekleta in mo¹ke. Skupaj z zelo intenzivnim razvojem omre¾ja je podjetje zaèelo iskati sistem, ki bo izbolj¹al upravljanje verige trgovin. Stavijo na èip Comarch Optima.