Fiskalna blagajna smoby

In vitro (in vitro oploditev je predvsem re¹evalna tabla za pare, ki zaprosijo za otroka. To je poèasen in stresen proces, toda mnogi dobri pari lahko zahvaljujoè tej tehniki u¾ivajo v svojem ¾elenem potomstvu, tudi èe so se nove metode izkazale za nezanesljive. Zdravljenje raèuna na povezavo sperme z jajcem v laboratorijskih pogojih, zunaj ¾enskega telesa.

Vivese Senso Duo ShampooVivese Senso Duo Shampoo Učinkovita rešitev problema izgube las

Indikacije za slog so lahko pravilne tako za partnerja (zni¾ane parametre sperme kot za prijatelja (obstrukcija jajcevodov, nezmo¾nost ovulacije. Pogosta indikacija za in vitro oploditev je idiopatska neplodnost, katere vzroki ostajajo neznani. Priporoèljivo je, da bolnik pred zaèetkom testa in vitro pripravi laboratorijske teste in partnerja za raziskovanje sperme. Nato morajo bodoèi star¹i dati pisno dovoljenje za dokonèanje postopka. Naslednji korak je hormonska (farmakolo¹ka stimulacija ¾enske v naèrtu za poveèanje ¹tevila zrelih oocitov. Zdravila in njihov odmerek doloèi posameznik zdravnik, v skladu s konènimi raziskavami bolnika. Naslednje stanje je pridobivanje ¾enskih jajènih celic v obdobju, ki ga navede specialist. Postopek poteka v splo¹ni anesteziji in traja nekaj minut. Sestoji iz punktiranja vidnih mehurèkov v obeh jajènikih in konèno pridobitev folikularne tekoèine, ki vsebuje oocite. Hkrati se predvideva, da partner bolnika darovati seme (potrebno je ohraniti spolno abstinenco veè dni pred postopkom. Naslednje stanje je kombinacija zbranih jajc in sperme v laboratorijskih pogojih. Zarodki, ustvarjeni v tej mo¾nosti, so podani v inkubatorju, kjer obstajajo veliki razlogi za njihovo rast. Po nekaj dneh jih vstavimo v maternico pacienta s pomoèjo tankega katetra. Ta raven metode ni nevarna in zato ne zahteva anestezije. Po prenosu zarodka mora bolnik zmanj¹ati telesno aktivnost (kratka abstinenca je potrebna in izbolj¹ati njen stalni ¾ivljenjski slog. Po dvanajstih dneh mora poroèati kliniki za biokemièno noseènost. V petem tednu po operaciji je koristno spoznati ultrazvok, ki potrjuje noseènost. V primeru okvare je mogoèe postopek ponoviti z uporabo pripravljenih, rezervnih zarodkov. Po zadnjih raziskavah je uèinkovitost in vitro okoli 40%. Sedanja obravnava pa je ta pomoè za neuspe¹no iskanje otroka.