In titut za psihiatrijo in nevrolo ki sede

Dejanske znanstvene in raziskovalne zmogljivosti na Poljskem se trenutno kopljejo v prestolnici, vstavljene leta 1951 iz dejavnosti skupin psihiatrov in nevrobiologov, vkljuèno z dragocenim nevrofiziologom Jerzyjem Konorskim, In¹titutom za psihiatrijo in nevrologijo. Vrednost In¹tituta dokazuje dejstvo, da od leta 1992 sodeluje pri obsegu znanstvenih raziskav in vaj s Svetovno zdravstveno organizacijo. Poslanstvo Centra so lastne raziskave v psihiatriji in nevrologiji, usklajevanje v dr¾avi, svetovanje dr¾avnim organom na tem podroèju (poroèilo o odvisnosti od drog, poroèilo o HIV in aidsu, delo na programu proti alkoholu ter diagnostièna in terapevtska dejavnost (hospitalizacija in zdravljenje. v ambulantnih nastavitvah. Objekt deluje in izdaja (dve mednarodni reviji, razvija in pripravlja doktorske programe. In¹titut je sestavljen iz triindvajset klinik (vkljuèno s kliniko Nerwice, Kliniko za klinièno rehabilitacijo, Kliniko za psihiatrijo otrok in mladine, Kliniko za nevrologijo in znanstvenimi ustanovami (npr. Zavod za javno zdravje, Oddelek za prepreèevanje in zdravljenje odvisnosti. V razvrstitvi Znanylerz.pl strokovnjaki in¹tituta pridobijo lahka in daljnose¾na mnenja. Bolniki cenijo zdravni¹ki pristop do pacienta, njegovo strokovnost, hitrost diagnoze in zdravljenja. Na ¾alost se In¹titut za psihiatrijo in nevrologijo bori z resnimi te¾avami. V letu 2014, po mnenju in¹tituta direktor, dolg presegel petdeset ¹est milijonov zlotov, in stavba zahteva veliko prenovo, ki nima sredstev. Majhno ¹tevilo kopalnic, razpoka streha, razpoka oken, plesnive stene, zmanj¹ano osebje, nezmo¾nost izolirati hudo bolne in dovoliti udobne razmere, je le del te¾av In¹tituta. Vpra¹anje materialov za popravila klinik je politièno vpra¹anje in po besedah tiskovnega predstavnika Ministrstva za zdravje ¾eli od "bogastva portfelja oddelkov". Verjetno bo v bli¾nji prihodnosti mogoèe odkupiti naèine za prenovo in In¹titut bo lahko razvil svojo vlogo zdravljenja od spredaj do dr¾ave.