Izjeme od blagajne

Èeprav je potreba po blagajni¹ki knjigi novitus deon v gospodarski vlogi ¹e veèja, je po obstojeèih predpisih vedno mogoèe re¹iti zadnji cilj.

Izguba pravice do tak¹ne re¹itve lahko povzroèi pribli¾no 100.000 poljskih davkoplaèevalcev. Od 1. marca 2015 se obveznost zagotavljanja teh orodij med drugim nana¹a na davkoplaèevalce, ki zagotavljajo storitve na podroèju popravil motornih vozil, frizerskih storitev, kozmetike, ¾ivilskih storitev, pravnih storitev, davènega svetovanja in zdravnikov. Kdo dejansko ne ¾eli biti blagajna? Med drugim jih zanima izjeme za doloèene dejavnosti. Davkoplaèevalcu, ki opravlja dejavnosti, ki so opro¹èeni subjekta, ga ni treba zapisovati v blagajno. Kdo ne pozna blagajne: opravljanje storitev ali storitev na podroèju radiodifuzijskih storitev, internetnih storitev, storitev v zvezi s kmetijstvom in ¾ivinorejo, elektriène energije, pare, plinastih goriv, vode v naravnem delu, storitev, povezanih z zbiranjem odpadkov, razen nevarne, storitve, povezane z zbiranjem nevarnih odpadkov, storitve, povezane z ravnanjem z odpadki, storitve v povezavi z obdelavo nevarnih odpadkov, storitve v zvezi z odstranjevanjem radioaktivnih odpadkov, ¾elezni¹ki, javni in primestni promet, po¹tne in kurirske storitve, nastanitvene pripomoèke, storitve hotelov , moteli in gosti¹èa, telekomunikacijske storitve, elektronske storitve, finanène in zavarovalni¹ke storitve, storitve najema in upravljanja nepremiènin, storitve v zvezi z nakupom nepremièninskega trga, notarske dejavnosti, storitve v zvezi z vzdr¾evanjem reda, administrativne storitve javne slu¾be, arhivi, èlanske organizacije, storitve podjetij in ekstrateritorialne skupine.

Davkoplaèevalci, ki izvajajo visoko uvr¹èene predmete, lahko uporabljajo sliko subjekt-subjekt in jo lahko uporabijo. Pravica do zadnje fotografije je posledica prodajne skupine davkoplaèevalca. Èe je dobièek od zgoraj navedenega dela ustvaril veè kot 80% celotnega prometa v preteklem letu, lahko davèni zavezanec od izstopa iz blagajn za celotno prodajo.