Kolesarske poti cieszyn

Program enova je razred ERP, ki omogoèa poveèanje uspe¹nosti podjetja.Zaradi bolj¹ega stroja in nadzora nad procesi v podjetju se zmanj¹uje neuèinkovitost rabe virov.Program je opremljen z najsodobnej¹o Microsoftovo metodo - okna & nbsp; 10.To je mo¾no in uporabno za vse vrste mobilnih naprav. Zaèen¹i s pametnimi telefoni in se konèa z tabletami na dotik.Sistem enova365 nudi priroèen vmesnik, dogovor s poljsko zakonodajo, poslovno znanje in izku¹nje ter preproste posodobitve.Programska oprema ima visoko strukturo. Vsak element podpira dani vidik poslovanja. Prisotne so, med drugim, naloge, povezane z vodenjem èlove¹kih virov, plaèevanjem plaè, denarnih evidenc, fakturiranjem, upravljanjem skladi¹èa, prodajo, vodenjem inventarja in raèunovodstvom.Vsaka izbira modulov se prilagaja prilagodljivi ponudbi imena.Podjetje ponuja tri vrste nakupov:- nakup licence programske opreme, ki jo je ustvaril kupec, in zagotavlja prihodnje posodobitve. Idealna mo¾nost za lizin¹ke dru¾be.- izposoja programske opreme pri gradnji naroènin za nepremiènine iz izbranih modulov sistema.Idealna izbira za mlada in mala podjetja.- zakup stila in infrastrukture, ki vkljuèuje najem modulov skupaj s stre¾niki, posodobitvami in varnostnimi kopijami. Preizku¹ena metoda za imena, ki ne ¾elijo vlagati v objekte IT.

Ponudba obstaja veè kot tri funkcionalne vrste.Obstajajo tri razlièice - srebro, lepo in platinasto.Srebrna razlièica je definirana za lokalna podjetja z veè polo¾aji. To je nizka funkcija.Dobra razlièica za malèke in srednje velika podjetja, ki potrebujejo veè, veè kopij programa. Ta razlièica programa omogoèa veèstransko razmejevanje in ponuja definicijo funkcij.Platinasta razlièica je namenjena navadnim in moènim podjetjem.Prav tako omogoèa veèopravilnost mo¾nost raz¹iritve z eno funkcionalnostjo.Primeri nakupnih cen modulov enova (brez DDV:- enova365 HR Plaèe - 1666 PLN (srebrna razlièica, 3738 PLN (zlata razlièica- davèna knjiga enova365 - 630 PLN (srebrna razlièica- enova365 trgovinska knjiga - 2863 PLN (zlata verzija- raèuni enova365 - 266 PLN (srebrna razlièica, 613 PLN (zlata razlièica

Program enova v platinski razlièici je predmet individualnih pogajanj.