Lesko ginekologija

Ginekologija poteka vse do konca. Vedno veè razliènih sistemov za preuèevanje èlove¹kega telesa. Vse manj invazivne in bolj natanène. Velik problem pri ¾enskah, ki spolno zlorabljajo, je rak materniènega vratu, ki je v zgodnji fazi njegovega pridobivanja popolnoma ozdravljiv.

Èe pa opazite moteèe simptome, ki so lahko posledica take bolezni, se morate takoj prijaviti pri zdravniku na kolposkopu, da izkljuèite bolezen. Zaradi pomanjkanja resnosti simptomov lahko pride do raztopine maternice.

Tak¹na ¹tudija je izdelana s kolposkopom. Nato ni niè èudnega kot mikroskop s spekulumom. Spekulum se vstavi v no¾nico z dobro pripravo, da preveri reakcijo v no¾nici. Ta mikroskop omogoèa zadnjemu, da dose¾e tridimenzionalni uèinek in obenem poveèa do desetkrat nafte, tako da lahko ginekolog pregleduje vaginalno in vratno steno, da natanèno oceni, ali obstajajo spremembe. Ne pozabite, da se morate pripraviti na iskanje. Ginekolog vam bo verjetno dal navodila, kako se za¹èititi pred testom. Najprej gre za opustitev fiziènih stikov in ginekolo¹kih preiskav en teden pred naèrtovanim pregledom.

https://member-xxl-cabs.eu/si/

®enska, ki dobi kolposkop, ponavadi na posebnem ginekolo¹kem stolu. Tak¹en pregled obièajno traja nekaj minut. Èe uspeh grozi, ginekolog lahko naroèi odstranitev odseka maternice, nato pa se potreba po doloèeni stopnji ustavi zaradi neke spolne aktivnosti, saj bo moèna, da se poèuti zelo te¾ko. Pri tej napravi so pomembni tudi ergonomski parametri, saj je to delovno orodje.