Lesne industrije

V vseh delih in panogah industrije, kjer zaradi tehnolo¹kega procesa nastajajo tudi prah z razliènimi neèistoèami, je treba uporabljati udobne in aktivne metode zbiranja in prena¹anja prahu.

Opra¹evanje proizvodnega okolja, ki nastaja pri uspe¹ni obdelavi, bru¹enju, ¾aganju in vrtanju, in tudi pri polivanju razsutih materialov, vpliva na kakovost izdelka, za¹èito in zdravje ljudi ter na donosnost in uèinkovitost proizvodnje. Majhen naj bi bil v zraku tako za delo elektriènih orodij kot tudi za proizvodne ustanove - manj prahu znatno podalj¹uje ¾ivljenjsko dobo naprav. Nekatere vrste prahu so lahko strupene za èlove¹ko telo, drobni prah se poveèa in obstaja nevarnost eksplozije, zato je uporaba uèinkovitega sistema za zbiranje prahu na delovnem pomenu nujna.Sistemi za odsesavanje prahu so zasnovani tako, da zajemajo prah in trdne snovi, suspendirane v zraku, izpu¹nih plinih in varènih plinih, nato jih transportirajo, filtrirajo in shranjujejo. Pomemben element metode so lokalni izpu¹ni plini, to je naprave, ki so name¹èene na kratki razdalji od sredi¹èa opra¹evanja. Lokalni odvodniki prestre¾ejo in omogoèajo, da se izognejo kontaminaciji v procesu njihove proizvodnje, pri trenutni metodi, ki odstranjuje prah iz zraka in prepreèuje njegovo ¹irjenje na mestu. Druga dr¾ava je odvajanje prahu v skladu z izloèenim zrakom, èistilne naprave ali loèevanje v stanovanju, kjer onesna¾enje ne bo povzroèilo ¹kodljivega sistema.Sistem za ekstrakcijo prahu mora biti primeren, zato ne more ustvariti elektrostatiènih nabojev, kar bi lahko bila prilo¾nost za samov¾ig ali eksplozijo. Namestitev mora biti hkrati zapeèatena, kar bo zagotovilo uèinkovitost delovanja, zmogljivost in zanesljivost.Sistem za zbiranje prahu se uporablja natanèno glede na pogoje in potrebe delovnega okolja, zato si njegova zasnova, izobra¾evanje in gradnja prizadevajo za preference in potrebe.Odlièen sistem odstranjevanja prahu bo zagotovil sve¾ zrak, udobje in varnost v smislu stvari ter pozitivno vplival na razvoj podjetja.