Metalurgija katere predmete

Trenutno je metalurgija podroèje, ki se ne ukvarja le s procesi oblikovanja in oblikovanja plastike, temveè tudi s prouèevanjem struktur v makro razredu. V tem smislu se obièajno odstranijo ¹tudije metalografskih mikroskopov.

Mikroskopija je nekaj, kar se je pojavilo pred nekaj sto leti. Vendar so bili v metalurgiji uporabljeni le ¹e drugi tipi mikroskopov. V trenutnih fazah so potrebni pri delu z in¾enirskimi ukrepi. ®e na omenjenem podroèju so izjemno pomembni metalografski mikroskopi, ki so med drugim posveèeni prouèevanju kovinskih vzorcev ali njihovih prebojev. To je zadnja tehnologija slikanja, ki se izvaja na neprozornih vzorcih. Med metalografskimi mikroskopi so med drugim elektronski mikroskopi, ki povzroèajo opazovanje strukture pri atomski stopnji in svetlobnih mikroskopih, za katere je znaèilna manj¹a poveèava. Opazovanja, opravljena z uporabo teh orodij, so izjemno pomembna, saj lahko zahvaljujoè temu poka¾emo razliène naèine razpok v blagu ali njihov zaèetek. Mo¾no je, da obstaja tudi preseganje izraèuna faznega dele¾a in natanèno doloèanje posameznih faz. Zahvaljujoè temu lahko ocenimo tudi ¹tevilo in naèin vkljuèevanja ter ¹tevilne druge pomembne komponente problema vizije metalurgije. Na primer, pogosto mikroskopska opazovanja na novo ustvarjenega materiala omogoèajo resnièno opazovanje materialne strukture, zaradi èesar lahko v perspektivi prepreèimo ¹tevilne neza¾elene napake.

http://na-angielski.pl/sihealthymode/revitalum-mind-plus-zdravilo-za-izboljsanje-spomina-in-koncentracije/

Uporaba metalografskih mikroskopov je izjemno pomembna, saj lahko zaradi tega ¾e najdemo napake v materialu. Vedno je vredno, da je ravnanje s to vrsto pohi¹tva te¾ko. Iz trenutnega stanja poskusa naj bi na njem izvajali le usposobljene osebe.