Modna revija sopot sopot 2017

V soboto se je konèal prikaz najnovej¹e zbirke lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil veliko ¹tevilo gledalcev, ki so ¾eleli preveriti, kaj so oblikovalci oblikovali za skladateljsko sezono. Med publiko smo lahko videli kar nekaj znanih osebnosti, novinarjev in politikov.Predstava je bila izdelana v najbolj neumnem dejstvu in vse je postalo neovirano. Na poti smo lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano obleko. Njihova sposobnost je bila uporabljena le za normalne in lahke tkanine z zdravimi, barvnimi barvami, vkljuèno s bomba¾em, lanenim perilom in svilo. Na¹e novinarje je najbolj spreminjala zraèna, barvita maksi krila v kvaèkanih kvaèkih. Med njimi je u¾itek vzbudila èipka, romantiène obleke, pa tudi bluze z volanèki in vezeni bikini. Za poletne obleke so oblikovalci predlagali za ¾enske, med drugim pletene kape z velikimi kro¾nimi kri¾i¹èi, okra¹ene s èipko in zanimivimi cvetovi.Po koncertu je bila pripravljena dra¾ba lepe poroène kreacije, pripravljene posebej za zadnjo situacijo. Obleka je bila prodana osebi, ki je nameravala ostati anonimna. Poleg tega je bilo prodanih veè oblaèil iz najdalj¹e zbirke. Prihodki, prejeti na prej¹nji dra¾bi, bodo predstavljeni v bli¾nji siroti¹nici. Poudariti je treba, da blagovna znamka z veseljem podpira razliène dobre in prijateljske akcije. Njen lastnik je ¾e veèkrat prodal na¹e izdelke za prodajo in ko je bil predmet prodaje celo obisk izbrane tovarne.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najnovej¹a kolekcija pri¹la v podjetja ¾e na vrhu maja. Poleg tega je obvestil, da namerava blagovno znamko odpreti spletno trgovino, v kateri bodo zbirke na voljo drugaèe kot v stacionarnih trgovinah.Lastno ime oblaèil je osamljeno med najrazliènej¹imi proizvajalci oblaèil na svetu. V vseh regijah ima nekaj tovarn. Zaposluje veè tisoè ljudi, med njimi je veèina najbolj¹ih krojaèev, krojaèev in oblikovalcev. Kaj je dobro, ta priljubljenost daje zbirke v skladu s poljskimi oblikovalci. Te zbirke, seveda, zelo cenijo, da se tisti, ki so ¾e zjutraj ¾e pred zaèetkom trgovine, ¾elijo izbolj¹ati v dolgih vrstah. Te zbirke se dogajajo isti dan.Uèinki tega podjetja so ¾e vrsto let zelo pomembni za potro¹nike, tudi v regiji, ko in v tujini. Ko pi¹e o njej, ne prihaja, da ne omenja ¹tevilnih nagrad, ki jih je prejela, in posku¹a izdelati materiale najvi¹je kakovosti.

Oglejte si svojo trgovino: Enkratna oblaèila v Szczecinu