Napaka blagajne 32

Prodajalci imajo strahove in raziskave glede blagajne. Ni vedno vse, kar gre po na¹i poti in kar hoèemo. Finanèna blagajna je stroj - elektronska naprava, ki vèasih ne uspe.

raèunPreden se navadimo na prodajo na kolièino, preteèe premalo èasa. Èeprav moramo priznati, da naprave delajo za nas veliko dela. Preberejo èrtne kode in nato natisnejo potrdilo ali raèun. No, samo ... potrdilo ali raèun? Stvar je bila lahka in majhna, in èeprav ni res. Vpra¹amo se lahko, kaj naj bi stranki izdali potrdilo o prejemu, natisnjeno na blagajni ali raèunu. Strokovnjaki hitijo s storitvijo - pravijo, da bi morali izdati potrdilo o prejemu, vendar stranki dati raèun. Pomembno je, da izdajamo raèun za fizièno gospo, ki ne vodi podjetja, ali za kmeta pav¹alista, ki prodajalca ne oprosti obveznosti registracije prodaje na blagajni. Konec koncev lahko stranka zahteva raèun - potem mu je izvirnik izroèen.

http://si.healthymode.eu/mass-extreme-najboljsa-pomoc-pri-izgradnji-misicne-mase/

prejemuKaj pa raèun? No, fiskalni raèun se pridru¾i predmetu raèuna, ki ostane v dokumentaciji davènega zavezanca. v zadnjem slogu se bomo izognili dvojnemu plaèilu davka za dano prodajo. Potrdilo je prodajno dejstvo. Potrdilo o prejemu, ki je natisnjeno na blagajni, se pogosto prinese s ponudbo za izdajo raèuna. V mnogih primerih obstaja tudi baza podatkov za ogla¹evanje izdelka, ki se je izkazal za slabega, ali pa le ne izpolnjuje prièakovanj kupcev. Potrdilo je predvsem garancija. V nasprotju z videzom je ta faza papirja - izpis znane blagajne, zelo pomemben dokument. Elzab fiskalni tiskalniki so natisnjeni za tiskanje raèuna in raèuna.Pogosto prena¹amo raèun, ga nekje vrnemo. Toda v sezoni, èe pride do nakupa dobrega, je vredno prejeti potrdilo in vedeti, kje se ¹teje. Mnogim ¾enskam sem se smejal, ko so z dobro maziljenje vna¹ale raèune v denarnico. Toda videl sem tudi ljudi, ki so izdali potrdilo o prejemu, in ugotovili, da je izdelek, ki so ga kupili za nekaj èasa, star. Torej za samo potrdilo je dejstvo, da so plaèali za tisto, kar verjamejo v vreèko, za druge pa je pravilo, da skrbite za izdelek.