Nevarne snovi in njihove me anice v delovnem okolju

Inovativna industrija uporablja veè deset tisoè vnetljivih in eksplozivnih snovi. Parametri plinov in tekoèin v primeru nesreè se popolnoma razumejo in dokumentirajo. Zato je prepoznavanje gro¾enj, ki izhajajo iz njihove prisotnosti med delom, zelo prijetno. V primeru premikanja, skladi¹èenja ali predelave razsutega materiala je stanje zelo te¾ko. Na primer, na videz ne¹kodljive snovi, kot so moka, les, sladkor, kakav, aluminij ali papir v pra¹ni ko¾i predstavljajo veliko nevarnost eksplozije.

Industrijske centralne vakuumske èistilne naprave se uporabljajo za obdelavo usedlega prahu s parketa, ravnih povr¹in in konstrukcij orodij in dvoran. Pri tem upo¹teva trenutni higienski naèrt v smislu dela in enako za¹èito delovnih ljudi ter strojev in opreme pred ¹kodljivimi uèinki prahu, v trenutni nevarnosti sekundarnih eksplozij. Vsako podjetje, ki proizvaja industrijske naprave, mora izvesti in¹talacijo v skladu z veljavnimi normativi, ki jih vsebuje direktiva.

Pomembna naloga centralnega sesanja:- varovanje zdravja in biti ¾enske na mestu pred ¹kodljivimi uèinki prahu.- za¹èita strojev in orodij pred neuspehom pri uspe¹nem motenju prahu, \ t- za¹èita naprave in ljudi, ki pi¹ejo dela proti posledicam nenadzorovane eksplozije peloda.

Nevarnost nevarnosti eksplozijeV primeru vnetljivih ali eksplozivnih snovi, plinov, prahu, tekoèinskih hlapov ali hibridnih me¹anic je v procesu sesanja vkljuèeno veliko tveganje za nenadzorovano eksplozijo. Ta pojav lahko povzroèi unièenje enote za odstranjevanje prahu in celotne enote. Po statistiènih podatkih so filtracijske enote in cikloni primerni za naprave, ki so resno eksplozivne.

Centralno sesanje in eksplozivna varnostKot je omenjeno zgoraj, pijaèa iz pomembnej¹ih pomenov centralne vakuumske èistilne naprave zmanj¹a tveganje sekundarne eksplozije z odpravo tako imenovanega ostanki prahu. Re¹itev na eni strani maksimira eksplozivno in po¾arno varnost enote, po drugi strani pa omogoèa zmanj¹anje stro¹kov, povezanih z usklajevanjem procesne instalacije z zahtevami ATEX direktive. Enako je treba opozoriti, da mora pri uspehu vnetljivih in eksplozivnih prahov namestitev centralnega sesanja izpolnjevati stroge zahteve direktive ATEX.