Odvisnosti in soodvisnosti

Odvisnost od pornografije je patolo¹ko vedenje (na robu spolne zlorabe in spletnega holizma, ki raèuna na vso podrejenost dnevne rutine na gledanje pornografskega materiala. Za odvisnike je gledanje pornografskega filma dober naèin za doseganje spolnega zadovoljstva, zato mu klasièni spolni odnos ni veè privlaèen. Ne dr¾i niè slabega, èe se pornografski film uporablja med samozadovoljevanjem, tj. Kot del predigre, ki krepi navdu¹enje obeh partnerjev. Nered moramo ustvariti le, èe na celoten urnik dneva vpliva mo¾nost pridobivanja zadovoljstva s kroniènim opazovanjem pornografskih materialov. Oseba, ki se prito¾uje zaradi zasvojenosti s pornografijo, obravnava gledanje pornografije tudi med delovnim èasom ali v èasu, ki ga mora porabiti za ve¹èine ali druge dol¾nosti. Zdravljenje se zdi nujna terapevtska re¹itev, ko odvisnik zaène èutiti, da izgubi nadzor nad stanovanjem in da patolo¹ki pogon zaène diktirati strategijo vsakdanjega ¾ivljenja.

https://ffingers.eu/si/

Èeprav gledanje pornografije pri otrocih lahko povzroèi opusto¹enje na njihovi psihi, pri odraslih (zavedajoè se konvencionalne narave zadevnega materiala, obièajno ni tak¹na nevarnost. Vendar, pod pogojem, da trenutno ni odvisnost od pornografije, tj. Neomejene odvisnosti, ki bo prevladala nad vsemi drugimi elementi ¾ivljenja doloèene institucije. Obstaja pet stopenj odvisnosti od pornografije: odkritje, eksperimentiranje in iskanje, neobèutljivost, stopnjevanje in izvajanje. Zdravljenje odvisne skupine ¾ensk se zaène ¹ele po peti fazi, ko pasivno gledanje pornografskega materiala zdaj (ko je ¹e vedno vznemirljivo ne prina¹a zadovoljstva. Ko so ¾e uporabili ves razpolo¾ljiv erotièni potencial interneta, so odvisniki zaèeli iskati prilo¾nosti, da bi zasedli svoje fantazije, ki so lahko ¹kodljive za prihodnje ljudi. Na ¾alost je pogosto samo izku¹nja neprijetnih posledic zadevnega vedenja lahko trezno od seksualnega spolnega èloveka iz strasti pornografije in mu da razloge, ki so potrebni, da se obrnejo na seksologa za pomoè.