Onesna en zrak

Man Pride

Razvoj industrijske predelovalne tehnologije za vse vrste izdelkov je ustvaril izjemno pomembno te¾avo, ki je pretirana in izjemno ¹kodljiva opra¹itev. Re¹itev te stvari je nepogre¹ljiv dejavnik za vsako podjetje, ki je zaradi naèina izvajanja dejavnosti izpostavljeno pra¹nemu onesna¾enju.

©kodljivost tega onesna¾evanja nima zelo ¹kodljivega vpliva na zdravje gostov in ljudi, ki so ji izpostavljeni, ampak tudi v primeru prahu, ki nastane pri obdelavi lesa ali biomase, lahko povzroèi eksplozijo ali po¾ar. Z zadnjim pogojem je najvi¹ji pogoj za zagotavljanje najvi¹je mo¾ne varnosti pri proizvodnji vlaganje v najbolj privlaèen mo¾en naèin filtriranja prahu.Trenutno se v sektorju proizvajajo vedno bolj uèinkoviti sistemi za odstranjevanje prahu (& nbsp; sistemi za odstranjevanje prahu, ki ne samo oèistijo zrak, temveè tudi zaradi inovativnih re¹itev varèujejo z energijo in so prijazni do naravnega okolja. Nasvet o tem, kako je urejen problem industrijskega opra¹evanja in kako razlièen naèin industrije vkljuèuje - mo¾no je prilagoditi filtrirno napravo povpra¹evanju.Najpogostej¹i so sistemi za èi¹èenje, ki temeljijo na ciklonih - lahko jih dodate v sodobno mo¾nost ciklonskih baterij. Cikloni, ki delujejo na principu centrifugalne sile, se na splo¹no razumejo kot dobri, poleg tega se spominjajo nizkih dimenzij in ustvarjajo nizke investicijske stro¹ke. Drugi pristop so filtrirni separatorji - tkanine, v katerih se uporabljajo razliène vrste tkanin, papirja ali filca. Kljub visoki uèinkovitosti so tkaninski filtri kljuèna pomanjkljivost - visoki investicijski stro¹ki.

Filtrirne sisteme lahko ustvarimo z modulom - z zdru¾evanjem vseh komponent ali hibridnih sestavnih delov, ki so sestavljeni iz neodvisno delujoèih elementov. Stro¹ki gradnje prahu so odvisni ne le od okusa uporabljene tehnologije, ampak tudi od povr¹ine, ki zahteva èi¹èenje. Industrijska predelava, pri kateri taki procesi, kot so govor, drobljenje, sejanje, me¹anje ali pridobivanje surovin, ne morejo delovati brez obstoja kompleksnih filtracijskih sistemov.