Onesna evanje zraka 66

V zadnjih obdobjih v zraku so lahko onesna¾enja, kot so prah, profesionalni delci in vlakna, neprijetna za pljuèa in lahko povzroèijo alergijske reakcije pri uspe¹nosti penetracije ko¾e.

V mnogih industrijskih procesih onesna¾evalci pridejo v vsebino v bistvu prahu in trdnih delcev. Veliko nizkih jakosti in prahu v zraku je lahko usodno za zdravje, zato jih moramo unièiti, preden pridejo v dihalni sistem.

Prvi viri prahu so rezanje, bru¹enje in bru¹enje, kakor tudi proizvodnja premoga v ¾ivilskem in farmacevtskem sektorju. Obdelava tkanin, hladnih materialov in kompozitov je podobno povezana s proizvodnjo prahu in vlaken, ki so lahko za pljuèa dramatièna in povzroèajo alergijske reakcije. Nekatere industrije, ki so izpostavljene proizvodnji ¹kodljivega prahu, zahtevajo uporabo atex prahu ali zbiralnike prahu skupaj z direktivo EU ATEX. Odobrena podjetja imajo razliène vrste zbiralnikov prahu, ekstrakcijske roke in re¹itve na podroèju èi¹èenja, sesanja in filtriranja.

Eksplozivni prah in potencialno eksplozivna atmosfera lahko pridejo v vrsto razliènih delovnih okolij.

Ker ima eksplozivni prah, ki izhaja iz skupine organskih materialov, sintetiènih materialov in kovin eksplozivne lastnosti, moramo posvetiti dovolj pozornosti prepreèevanju eksplozij prahu. Evropska skupnost ima na voljo dve direktivi, ki se nana¹ata na eksplozivno ozraèje in vnetljiv prah, imenovani ATEX direktive.

Uporaba teh dveh direktiv je povzroèila uèinke izbolj¹ane za¹èite pred eksplozijami - tehnièno in organizacijsko delo je bilo na veè naèinov drugaèno. Z zaposlovanjem najbolj¹ih strokovnjakov na podroèju industrijske filtracije zraka podjetja razvijajo skupne dobrine z rezervacijami direktive ATEX, ki izpolnjujejo vse varnostne standarde.

Zagotavljanje sodelovanja z drugimi dr¾avnimi zahtevami ali majhnimi predpisi je v pristojnosti lokalnih trgovinskih organizacij in potro¹nikov.