Ozemljitev katere ice

Naloga elektrostatiène ozemljitve je zmanj¹ati nevarnost eksplozije vnetljivih snovi za pridobitev elektrostatiène iskre. Na podroèju prevoza in predelave vnetljivih plinov, pra¹kov in tekoèin je ¹iroko prilagojen.

Elektrostatièna ozemljitev, ki vsebuje drugo obliko. Najla¾ji in nekaj zapletenih modelov sestavljajo ozemljitvena sponka in ¾ica. Bolj robustni in tehnolo¹ko naprednej¹i so opremljeni z naèinom za¹èite ozemljitve, zaradi èesar je dopustno doziranje ali transport proizvoda, ko je ozemljitev skladno povezana.

Elektrostatiène podlage se obièajno dajejo v procesu nalaganja ali razkladanja ¾elezni¹kih cistern, cistern, sodov, tako imenovanih. velike vreèe ali elementi procesnih naprav.

Flexa Plus NewFlexa Plus New. Zdravilo za skupne bolezni

Pri izdelavi rezervoarjev za polnjenje ali praznjenje z razliènimi vsebinami (npr. Rezervoarji s pra¹kom, zrnci, tekoèine se lahko ustvarijo nevarni elektrostatièni naboj. Vir njihovega polo¾aja je dodatno me¹anje, èrpanje ali ¹kropljenje vnetljivih snovi. Elektrièni naboji nastanejo zaradi stika ali izpusta posameznih delcev. Kolièina elektriènega naboja bo omejena na elektrostatiène lastnosti povr¹in, ki pridejo v stik med seboj. Zaradi va¹e in va¹e nenadne povezanosti s tlemi ali z neobremenjenim problemom se lahko ustvari kratek impulzni tok, ki bo oèiten v obliki iskre.Nezadostna skrb nad razelektritvijo iskre lahko povzroèi v¾ig me¹anice alkoholov in zraka, kar pomeni eksplozijo ali nevarno eksplozijo. Elektrostatièno ozemljitev odpravlja nevarnost eksplozije zaradi nadzorovanega izpusta elektrostatiènih nabojev.