Postopek proizvodnje eleza

V javnih domovih in v prostorih razliènih delovnih mest bi morala obstajati varnostna stikala. So primer elementov dobro delujoèega sistema zgodnjega opozarjanja v najsodobnej¹ih protieksplozijskih in protipo¾arnih instalacijah. Zahvaljujoè jim se lahko izognete tragediji.

Varnostna stikala se nahajajo v razliènih okusih in jih je mogoèe uvesti z razliènimi metodami.Na trgu so na voljo varnostna stikala z loèenimi ventili, ki se lahko uspe¹no uporabljajo tako pri drsnih vratih kot tudi v vratih na teèajih. Lahko so zgrajene na profilih ali na obstojeèi opremi. Varnostna stikala z loèenimi ventili zagotavljajo varnost. pokrovi se lahko sprejmejo, vendar morajo biti v vrstnem redu delovanja naprave pravilno name¹èene, ker je njihova toèka, da zagotovijo varnost naprav.Polo¾ajna stikala z varnostnim poljem se uporabljajo v smeri eksplozijske za¹èite obeh strojev in konstrukcije. Obveznost njihove uporabe izhaja iz sprejetih direktiv EU.Naslednji slog je stikalo za ustavitev v sili. Priporoèa se za vgradnjo v organizacije in orodja, ki jih ni mogoèe zavarovati z uporabo odstranljivih ¹èitnikov za stroje. Stikala za ustavitev v sili v nasprotju s pozicijskimi kontakti omogoèajo spro¾itev funkcije e-stop na celotni dol¾ini èrte.Varnostna stikala so tudi odklopniki za zategovanje pasu in napetost jermena. Slu¾i se porabi v napravah, ki jih uporabljajo za no¹enje materialov. Njihov ukaz je spremljanje stopnje napetosti pasu. V èasu pravilne napetosti jermena je stikalo vklopljeno.