Prenosne blagajne

Tolmaèi obièajno prevajajo izgovore iz drugega jezika v nacionalni jezik, nekateri od njih pa drugi jezik na koncu dobro razumejo, da lahko izloèijo materni jezik. Vèasih je med veèjimi konferencami ali poslovnimi sestanki mogoèe, da tolmaèi ne predstavljajo vseh potrebnih jezikovnih kombinacij. & Nbsp; Ta situacija ima na primer kraj, kjer nem¹ki prevajalec prevede nem¹èino v angle¹èino, angle¹ki prevajalec pa samo prevaja govor za berljivi jezik za druge udele¾ence dogodka. Gre torej za metodo, ki se pogosto imenuje posredovanje ali posredni prevod drugega tujega jezika.

Pod imenom pivot & nbsp; je mi¹ljena prevajalka, ki sodeluje v obravnavanem postopku, ki prevaja preostale prevajalce v jezik, ki je razumljiv za bodoèe simultane tolmaèe. Tak¹ni prevajalci imajo pravice do tr¾enja, ki so znane kot povratni tek, in nato prevode iz svojega maternega jezika v veljavni aktivni jezik. Èe govorijo manj privlaèen jezik kot pasiven le en ali dva prevajalca, potem iz obravnavanega jezika izhajajo iz domaèega aktivnega sloga, ki potem daje kot pivot za druge vlake iz druge kabine. Zahvaljujoè posredni prevajalski tehniki so konference mo¾ne z omejenim ¹tevilom jezikovnih kombinacij in vam lahko prihranijo denar.

Eron Plus

Slabosti metode releja & nbsp; pomenijo poveèano tveganje za napako pri prevajanju iz naslednjega prevoda, kot tudi pomembno razliko med nastopom govornika in trenutkom, ko stranka konèno govori prevod. Strokovnjaki iz tolma¹kih pisarn v Var¹avi opozarjajo, da so zato zelo obremenjujoèi, zlasti ko govornik govori ali predstavlja v èasu govora. To povzroèa tudi nenamerni komièni uèinek v primeru, ko polovica obèinstva nagrajuje govornika z aplavzom, ker so ¾e sli¹ali konec predstave, druga polovica obèinstva opravi enako, èeprav le z zamudo, ki jo pozneje poslu¹ajo vplivi na posamezni jezik.