Prevod besedila iz nem eine v poljski jezik

Prevod dokumenta je sam po sebi precej velik. Èe ¾elimo prevesti besedilo, moramo ne le upo¹tevati "nauèene" besede in stavke, ampak tudi biti seznanjeni s ¹tevilnimi idiomi, ki so tako specifièni za vsak jezik. Dejstvo je, da oseba, ki pi¹e angle¹ko besedilo, tega ne poène na èisto "akademski" naèin, ampak uporablja svoje individualne poglede in omenjene idiome.

FitoSpray

V stiku z dejstvom, da je vloga globalnega internetnega omre¾ja ¹e vedno veèja, se pogosto pojavlja potreba po prevajanju spletnih strani. Ker gre na primer za spletno stran, s katero moramo priti do veèje skupine prejemnikov, jo moramo izdelati v veè jezikovnih razlièicah. Pri prevajanju vsebine spletne strani, na primer v angle¹kem in osebnem slogu, bi morala predstaviti ne samo sposobnost prevajanja, ampak tudi sposobnost izra¾anja lastnih idej in opisov, ki jih v izvirniku ni mogoèe prevesti. Torej, ko se zdi, da se izvaja? Prevedimo vsebino katere koli spletne strani v angle¹kem jeziku z Googlovim prevajalcem. Medtem ko se bo splo¹ni smisel besedila ohranil (lahko bomo uganili, o èem je doloèeno mesto ¾e logièno zaporedje stavkov in sintaksa bo neustrezna. Zato je to mogoèe samo zato, ker prevajalec Google prevede izbrani èlanek po naèelu "beseda za besedo". Zato na delovnem mestu ne prièakujemo strokovne, veèjeziène spletne strani, ki bi temeljila na tem usposabljanju. Zato v umetnosti prevajanja spletnih strani v najhitrej¹i prihodnosti èloveka ni mogoèe zamenjati z raèunalnikom. Tudi najbolj¹a programska oprema nima moèi abstraktnega razmi¹ljanja. To lahko stori po logiki osebe, ki je prenesena v izbrani programski jezik. Zato so tudi najbolj¹i programi za prevajanje dokumentov v ozadju za profesionalnimi prevajalci spletnih strani in morda bodo vedno tu. Èe je vedno na voljo napredno orodje, opremljeno z perspektivo enostavnega in abstraktnega "razmi¹ljanja", potem bo to posledica na¹e civilizacije. Èe povzamemo, za izobra¾evanje dobrih prevajalcev je treba pripraviti ustrezne didaktiène pripomoèke, ki ne bodo le uèili prevodov »beseda za besedo«, ampak bodo pomagali na podroèju abstraktnega razumevanja danega jezika.& Nbsp;