Register nedenarnih transakcij

Vodimo trgovino, v kateri se promet evidentira s pomoèjo blagajn. Kupci pogosto kupujejo kupljeno blago v tuji valuti, obièajno v evrih. Ali je mogoèe zabele¾iti znesek v tuji valuti?

V sporazumu s èl. 111 par. V toèki 1 toèke 1 Zakona o DDV, ki vodi evidenco z uporabo blagajn, morajo zavezanci za DDV natisniti davèno potrdilo ali raèun iz neke prodaje in obe stranki izdati tiskani dokument.

V 10. odst. Toèka 14 uredbe o tehniènih pogojih, tudi v odstavku 8, odst. V toèki 14 odloka o blagajnah, ki vsebuje podatke, ki naj bi vstopili v fiskalni raèun, moramo nujno oznaèiti valuto, v kateri se evidentira prodaja, vsaj za celotno bruto prodajo.

Glavna merila in tehnièni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati blagajne, so evidentirani, vendar v razponu 2 uredbe o tehniènih pogojih.

Zato v bistvu § 14, odst. 1 tega zakona mora biti program za prodajo v trgovini med drugim \ t funkcija: omogoèanje davènemu zavezancu, da spremeni ime valute, v kateri je registrirana prodaja, ali njeno kratico, ter da vnaprej programira dano spremembo z vnosom trenutka in èasa spremembe; Prihranimo èas in èas zaèetka vodenja evidenc prodaje v tuji valuti v fiskalnem spominu in celo preraèunamo vsoto bruto prodaje v druge valute, rezultat konverzije skupaj s teèajem in plaèilo pa je treba izvesti na fiskalnem raèunu s fiskalnim logotipom z logotipom valute ; pretvorba mora biti izvedena z obèutljivostjo najmanj ¹est decimalnih mest, uèinek konverzije pa mora biti zaokro¾en na dve decimalni mesti.

Za oznaèevanje kratic imen tujih valut se uporabljajo znaki, ki jih uporablja Narodna banka Poljske.

Èe torej davkoplaèevalec smiselno proda materiale potro¹nikom, ki plaèujejo pristojbine v tujih valutah, mora praviloma imeti davèno blagajno, opremljeno z vlogo, ki bo menjala teèaj.

Iz obrazcev, ki so bili predstavljeni v vpra¹anju, je mogoèe sklepati, da se cena za kupljeno blago opravi v evrih, ko bo vrednost pogodb prikazana v zlotih. Predpisi, ki pravijo, da DDV ne urejajo vpra¹anja, kak¹en menjalni teèaj moramo priznati, da je znesek zlota pretvorjen v evre.