Shema fotovoltaienega sistema

Obstaja veliko dejavnikov za delovanje va¹ega sistema, med tem, kaj zaènemo in na katerih straneh in kako dolgo. Èe zaèasno vstopimo v ¾ago za sekundo, v kateri je gosto prisoten iz lesnega prahu, je verjetno dovolj, da bomo kasneje razstrelili prah in prah.

In èe gremo v tak¹nih pogojih brez kakr¹nega koli varnostnega in prezraèevalnega sistema za dalj¹e obdobje, potem ne prièakujemo dobrih rezultatov testov med rutinsko kontrolo pri zdravniku. Lahko se pojavijo razliène alergijske reakcije in reakcije iz dihalne kartice, ki jih bo te¾ko zdraviti, ¹e posebej, èe pogoji na¹ega dela ostanejo nespremenjeni.

Zato nam je delodajalec dol¾an zagotoviti suho, toplo in èisto delovno mesto, razen èe seveda to povzroèi ponudba. Danes, da bi se znebili onesna¾enja v zraku, je dovolj, da namestimo sistem proti prahu, ki mehansko filtrira trdne delce iz suhega zraka, kar jim prepreèuje, da bi se dr¾ali svojega sistema. Vedno bi morali razmi¹ljati o podjetjih, ki zagotavljajo odstranjevanje prahu ob sumljivo nizkih cenah. Pomembno je, da sisteme za odstranjevanje prahu predstavimo v skladu z naèelom Atex (sistemi za odstranjevanje prahu v atexu, saj se tako za¹èitimo pred nadzorom sanitarne in delovne in¹pekcije. Vsaka jed, ki jo vgradimo v neposredno produkcijsko podjetje, ¾eli upo¹tevati pravilne predpise, ki pravijo, da je tak sistem oblikovan glede na cilj. Poobla¹èeno podjetje & nbsp; namesti profesionalne sisteme za odstranjevanje prahu, ki so skladni z vsemi zahtevami glede kakovosti, zdravja in varnosti. Poleg tega se podjetje ukvarja s strokovnim svetovanjem v okviru izbire sistema za zbiranje prahu, njegove monta¾e in servisiranja. Pomembno je izbrati dobrega izvajalca za namestitev telesa za èi¹èenje zraka. Zahvaljujoè temu bomo kupili naprave, ki bodo za nas uèinkovito in dodatno ekonomièno in uèinkovito.