Sodobne re itve za garderobo

Zaradi transporta razliènih materialov je v zadnjem delu potrebno uvesti najnovej¹o tehnologijo. Vibracijski podajalniki so ena od najbolj priljubljenih na ¹tevilnih podroèjih.

Te naprave delujejo za prevoz grudastih, suhih in suhih surovin, ne preveè dolgih razdalj. Vendar pa bo njihova zasnova omogoèila primerjavo veè podajalnikov v serijski povezavi, saj tak¹ni pristopi omogoèajo podalj¹anje transportne poti.Proizvajalèeva ponudba ima tri vrste transporterjev, in sicer: veri¾ni, pasovni, valjèni in vibracijski transporterji.

Vibracijski transporter je torej orodje, s katerim se premika surovina, zahvaljujoè uporabi njegove vztrajnosti. Stvar je v tem, da izkoristimo asimetrijo gibanja, poèasen zagon in moèna donosnost naredita materialni premik. Prevoz, ki se izvaja s takimi napravami, je mo¾en zaradi uporabe vibratorjev z razliènimi frekvencami vibracij. Strukture teh institucij so prilagojene potrebam èloveka, lahko pa obstajajo na strani, zgoraj ali spodaj. Uporaba inovativnih re¹itev bo omogoèila uporabo suspendiranih in podprtih stavb.

Dele¾ vibracijskih transporterjev in napajanje. Naprave, ki jih predlagajo proizvajalci, so elektrièno ali pnevmatsko napajane. Za obe re¹itvi je znaèilna majhna poraba energije, ko je tudi zrak, medtem ko se zmanj¹a raven hrupa.

Vibrirni podajalniki se igrajo tudi v oblikah, kjer je potrebno predhodno loèiti material, njegovo hlajenje ali segrevanje, hidracijo ali dehidracijo. ©iroka uporaba omogoèa, da proizvajalci teh strojev spremenijo na¹e materiale v edinstvene potrebe kupca. Potem je pogoj za surovine, ki se bodo preva¾ale, uèinkovitost in pogoji, v katerih se bodo uporabljali.