Strokovni teeaji tricity

Nakup programske opreme za podjetje se pogosto izvaja z velikimi stro¹ki. Zato je eden od naèinov za ekonomijo iskanje cenej¹ih ali celo brezplaènih nadomestkov. Prosti projekti pogosto nimajo enake funkcionalnosti, ko so tudi plaèani. Razlika med njimi se najpogosteje nana¹a na podporo za te¾ave, ki se lahko pojavijo ¾e med njeno uporabo.

https://neoproduct.eu/si/hallu-motion-ucinkovit-nacin-kako-se-znebiti-haluksa-brez-operacije/

Plaèane razlièice odlikuje hitro in celovito re¹evanje tem uporabnikov. V primeru brezplaènih razlièic bomo najpogosteje iskali, da se lotimo problemov osebno, ali da poi¹èemo pozornost na razliènih forumih, ki povezujejo uporabnike doloèene programske opreme. Te¾ava porabe dodatnega zneska za programsko opremo je veliko bolj zapletena, èe nismo uèinkoviti ali pa je vredna cene. ©tevilne mo¾nosti, ki jih program verjetno ne bo pre¾ivel v znesku, ki se uporablja v va¹em podjetju, ki vam bo dala izdelek, ki ga ne boste prevzeli. V tem primeru je edina mo¾nost, da vzamemo predstavitveno skupino. Enova demo program je dober primer tak¹ne programske opreme. Stranki ni treba kupiti za svoj nakup, vendar velja za vse omejitve, ki jih ne hrani v veliki razlièici. Seveda pa bodo na primer dokumenti, ki bodo natisnjeni s programom envo, uporabili glavo, ki bo vsebovala znanje o razlièici programa, ki ga uporabljate. Poleg tega bo demo verzija omogoèila omejeno ¹tevilo vnosov v podatkovno bazo. Vendar pa bo v uspehu, ko se podjetnik odloèi, da bo ¹el v celotno skupino, lahko brez te¾av ustvaril ¾e ustvarjeno bazo podatkov. Ta pristop je ¹e posebej primeren za otroke in srednje velika podjetja, ki ne ¾elijo plaèevati velikih programskih teèajev, s katerimi ne morejo ¾iveti. Demo razlièica omogoèa tudi brezplaèno povezavo s tehnièno podporo proizvajalca programske opreme.