Tehnieni test

Vzroke nesreè se redno preverja, da se zmanj¹a tveganje njihove ponovitve v perspektivi. Rezultati raziskav jasno ka¾ejo, da so vzroki nesreè zelo pogosto razlièen naèin nadzora nad varnostjo strojev. Te¾ave, povezane z nepravilno uporabo in delovanjem strojev, se pojavijo v kateri koli fazi njihovega ¾ivljenjskega cikla. To izhaja iz trenutka specifikacije, pa tudi od oblikovanja, proizvodnje, delovanja, vzdr¾evanja, spreminjanja itd.

Certifikat za stroj ima naèrt za odpravo nevarnosti, ki se lahko pojavijo na delovnem mestu. Stroji, ki prejmejo uporabljena potrdila, se testirajo in preverijo, ali so primerni za proizvodnjo. Posamezne skupine in podsklopi se testirajo. Pravila ravnanja se preverjajo in podajajo opise, ki naèrtujejo pomoè zaposlenim na podroèju dobrega premo¾enja pri organizacijah in napravah. Potreba po certifikatih s podatki in jedmi organizacije je predvsem posledica predpisov EU: veljavnih direktiv, notranjih predpisov itd.

Varnostni in zdravstveni delavci se nagibajo k udele¾bi na teèajih in vajah na ravni certificiranja strojev. Znanje, raziskave in znanost, ki se odvijajo v èasu, ko so v takih teèajih in usposabljanjih, prispevajo k doloèenemu zmanj¹anju odstotka primerov v delujoèi stanovanju, tako smrtnih kot drugih. Sodelovanje v smereh in vajah na podroèju certificiranja strojev in pripomoèkov prina¹a lastnikom celo vrsto ugodnosti. Izobra¾eni gostje so zagotovilo lastnega premo¾enja od institucije in za¹èita standardov zaupanja in higiene pri delu.