Trgovska dru ba mib mot och boleski spo ka jawna

Manj¹e trgovske dru¾be urejajo njihovi lastni zakoni. Zato jih obravnavajo ¹tevilni drugi raèunalni¹ki programi, kot za velike trgovske verige. Mlaj¹e prodajalne trpijo zaradi nekoliko manj¹ega asortimana, manj¹e povr¹ine, zaposlujejo veè zaposlenih in, kar je najpomembnej¹e - se ne sklicujejo na splo¹na pravila, ki delujejo v skladi¹èih, ki pripadajo visokohitrostnim omre¾jem.

Zato lahko lastniki majhnih zasebnih trgovin na domu uvajajo majhne èakalne vrste, v vrednotah delovanja trgovine, kot dokazilo o uvajanju promocij po lastni presoji.

Program Mini MarketProgram Mini trg za mlada podjetja je odlièna re¹itev za mala podjetja. Omogoèa vam vodenje skladi¹èa, ohranjanje skladi¹ène oblike in redno nadzorovanje vseh funkcij na podroèju izbire. Tak¹en program vam omogoèa, da od ravni kupljenega blaga uèinkovito od¹tejete in izvedete druge izdelke ter originalni model. Majhne trgovine zaradi takih programov lahko izvajajo tudi svoje naèrte zvestobe in popuste za stalne stranke.

vrednostiPri postavitvi trgovine je zelo pomembno razmi¹ljati o informatizaciji. To vam omogoèa, da zmanj¹ajo stro¹ke zaposlenih v tak¹ni trgovini, saj se veèina dejavnosti prenese v nekaj sekundah prek raèunalnika. Cene izdelkov se na primer prenesejo s èitalcem èrtne kode, vrednost pa se dodeli raèunalniku in nato prenese s nivoja, zahvaljujoè raèunalni¹kemu skenerju. To bo kupil, da se vzdr¾ijo dr¾ijo oznake s cenami za vsak izdelek, nato pa kladivom iz kakr¹nega koli plaèila s tveganjem, da bi napako, ko trkanje na fiskalni znesek. Ne bo se skrival, da je tudi v majhnih trgovinah tak¹na informatizacija v osnovi v pomoè, in kupil bo zanesljiv posel.