Uliena led osvetlitev

Zasilna razsvetljava v dana¹njih èasih igra zelo pomembno vlogo v varnosti in se natanèneje pojavlja pri doloèeni evakuaciji ljudi iz ogro¾ene stavbe. LED zasilna razsvetljava je zelo pomembna, predvsem pri izginotju osnovnega napajanja svetilk. Izjemno pomembno je izbrati ne le ustrezno osvetlitev, temveè tudi ustrezno oznaèevanje z znaki vseh komunikacijskih poti in okoli visokega tveganja.

Kateri moduli za nujne primere so odprti na trgu?Na na¹em trgu najdemo veliko opreme in posebnih zasilnih modulov, ki nam bodo zagotovili zelo visoko raven varnosti med evakuacijo prebivalstva. Proizvodi, ki so vidni na trgu, se lahko med drugim uporabljajo za zasilno razsvetljavo v socialnih stanovanjih, pisarnah, zasebnih stanovanjih ali stopni¹èih. Sodobni moduli in zasilne svetilke se ne priporoèajo le z bogato zasnovo, ampak tudi z raznolikostjo moèi in izpolnjevanjem zelo strogih varnostnih zahtev. Na policah trgovin ne le omre¾ne svetilke s funkcionalno definicijo, temveè tudi sodobna LED zasilna razsvetljava s poveèano stopnjo zraènosti, u¾ivajo veliko popularnost, ki jo je mogoèe zlahka uporabiti v notranjosti, kjer je veliko vlage in veliko pra¹enja. Zasilna razsvetljava s poveèanim razredom zraènosti je idealna za dokaz v kopalnicah.

Na kaj morate biti pozorni pred nakupom?Ljudje, ki nameravajo pridobiti profesionalno LED zasilno razsvetljavo, naj v glavnem i¹èejo izdelke, ustvarjene iz ogromne vrednosti izdelkov. Danes igrajo pomembno vlogo svetilke iz navadnega plemenitega aluminija ali polikarbonata. Ti okvirji se lahko namestijo tudi na vertikalno steno tudi za strope. Prav tako je vredno vlagati v razsvetljavo modnih, priljubljenih blagovnih znamk, zaradi èesar bomo 100% preprièani, da jih bomo lahko uèinkovito obvladovali ¾e veè let. Vredno je iskati tak¹ne vrednosti, kot so TM TECHNOLOGIES, ES-SYSTEM, AWEX ali HYBRYD. Z izbiro sodobne LED zasilne razsvetljave je treba paziti, da bo izdelek, ki ga kupimo, imel CE certifikat, ki potrjuje skladnost na¹e zasilne razsvetljave z ¾e veljavnimi evropskimi standardi.

testiV sedanjih sistemih zasilne razsvetljave se upo¹tevajo ¹tevilne druge re¹itve, ki prevzamejo udobje uporabe in, kar je najpomembnej¹e, varnost naprave. V tak¹no zasilno razsvetljavo je vredno vlagati, na katerih se bodo izvajali moèni preskusi po principu PN-EN 50172. V sodobnih svetilkah s samopreizkusom, osnovnim meseènim funkcionalnim testom, je verjetno dose¾eno pri izdelavi avtomatskega testa svetlobe. Na na¹em trgu so uporabne tudi posebne zasilne svetilke, ki so definirane za notranjost, kjer morate zabele¾iti celotno zgodovino testiranja posameznih zasilnih svetilk.

Kje potrebujete uporabo?Zasilna razsvetljava, z drugimi besedami evakuacijska razsvetljava, se mora povezati na vseh evakuacijskih poteh v priljubljenih komunalnih blokih in hi¹ah skupnega bivanja. Zasilno razsvetljavo je treba dodatno izbrati na vseh cestah, ki jih opravljajo za evakuacijo in se napajajo samo z umetno svetlobo. Vsekakor jih je treba uporabiti zgoraj v kinematografskih apartmajih, gledali¹èih, razliènih spektakularnih objektih, èitalnicah, revijah, konferenènih dvoranah, ¹portnih dvoranah, zabavi¹ènih prostorih, muzejih tudi v pravih javnih zgradbah.