Uporabo blagajne

Vsak davèni zavezanec, ki prodaja blago finanènim osebam, je prisiljen evidentirati promet z uporabo blagajne. Ta re¹itev omogoèa uporabo ustreznih poravnav z davènimi uradi. Sledi zakonu & nbsp; zakon je veljaven.

Kaj pa uspeh zlomljene blagajne?

V takih primerih se uredi v tako imenovanem rezervnem denarju. Njegova uporaba ni zakonska zahteva, ki je v interesu vsakega investitorja razmi¹lja o odhodu iz takowym napredek. Idealen je za nov naèin izrednih razmerah, ki zahtevajo ustrezno popravila. Vsebina zakona o DDV jasno doloèa, da v odsotnosti mo¾nosti, da bi dokumente o trgovini z uporabo denarnih rezerv, mora davèni zavezanec prenehal snemati prodaje. Denarna rezerva jih lahko obvaruje pred nepotrebno in niekalkuluj±cymi vsem podjetnikom v poslovnem izpadov. To bi moralo biti, da je treba pripravljenost za uporabo denarnih rezerv poroèati davènemu uradu, obve¹èanje o izpadu pohi¹tva in usmerjanje znanje zamenjave naprave.

https://neoproduct.eu/si/bioveliss-tabs-ucinkovit-nacin-kako-izgubiti-tezo-in-se-osvoboditi-prekomernih-kilogramov/

Na ¾alost, ko je ¾e dodana visoka, ni denarne blagajne, je treba v zadnji rezervni blagajni prekiniti prodajo. Prodajo ni mogoèe dokonèati in tak¹ne poteze so nezakonite in lahko vkljuèujejo posledice v strukturah visokih finanènih bremen. Ne upo¹teva se situacije, v kateri se od stranke zahteva vraèilo.

To bi moralo biti, kako enostavno je obvestiti o neuspehu popravila serviserja in & nbsp; fiskalnih postnet tiskalniki, ampak tudi davèni organi o luknjo v evidenci nakupa v trenutku popravila naprave, in seveda stranke o molku v prodaji.

Samo v primeru spletne dra¾be podjetniku ni treba ustaviti svoje vloge, vendar to povzroèi izvajanje veè pogojev - voditi je treba skrbno evidenco o tem, kateri material je bil plaèan; plaèilo mora biti ustvarjeno po e-po¹ti ali po¹ti. V tem primeru bo prodajalec - davèni zavezanec imel privilegij, da vnese raèun za DDV.