Usposabljanje zaposlenih 2016

Novi trg je podvr¾en stalnim spremembam, ki ustvarjajo ne le druge ponudbe, ampak ustvarjajo tudi druge stranke konkurence, finanèni kontroling pa je mehanizem, ki pomaga pri doloèanju finanènih prednostnih nalog podjetja. Brezkompromisna konkurenca spodbuja podjetja k nedavnemu opazovanju financ ali za zmanj¹anje prekomerne porabe. Finanèni kontroling je diagnostièno orodje za naèrtovanje, usklajevanje in nadzor stro¹kov poslovanja za nadzor poslovnih procesov v podjetju. Jasna vizija realnosti in hitrost reakcije doloèata znaèilnosti in uèinkovitost upravljanja, zato podjetja posku¹ajo ohraniti razumno organizacijo svojega denarja. Zdravljenja, ki so v okviru finanènega kontrolinga, so med drugim doloèanje povpra¹evanja po denarnih materialih, dobièkonosnost vrst financiranja podjetij, stro¹ke stro¹kov in sadja ter finanèna likvidnost in analiza uèinkovitosti kapitalskih nalo¾b.

Naloga gospodarskega obvladovanja je beseda in obna¹anje finanène likvidnosti podjetja, to je sposobnost dru¾be, da pravilno izpolni plaèilne obveznosti. Finanèni kontroling se predvideva iz treh zaporednih faz, in sicer: faza naèrtovanja, izvajanja in nadzora, kjer je razmi¹ljanje in za¹èita posameznih nalog naloga upravljavca in finanènega direktorja, izvedbena faza pa poteka prek blagajnika. Finanèni kontroling je sodoben v poslovnem upravljanju, ko dejavnost manifestira znaèilnosti decentralizacije, ki je opredeljena s tem, da dajejo pooblastila za sprejemanje odloèitev malim in ni¾jim mened¾erjem in jim daje povratne podatke o vplivu njihovih dejavnosti na uspehe podjetja.