Varna francoska hi a

Varnost je norma v ¹ir¹em smislu, vsak videz na¹ega vsakdanjega ¾ivljenja. Toda, ali pritegnemo pozornost na varnost vsak dan, z elektrièno ¾eljo? Seveda ne. Toda ne hodimo vsak dan po stanovanju, vsakiè preverjamo elektrièno napeljavo in posledice njene pomoèi.

https://neoproduct.eu/si/fresh-fingers-ucinkovita-resitev-proti-noznim-tonom/Fresh Fingers Učinkovita rešitev proti nožnim tonom

Ozemljitev je pomembna za varnost uporabe in pravilno delovanje ¹iroko razumljive elektriène in¹talacije. Kaj so?Za¹èitni vodniki so kabli, ki sestavljajo objekt elektrificiran z vlogo zadnje tehnike, naboj je nevtraliziran. Za¹èitna ozemljitev je za¹èita pred elektriènim udarom.Dve najpogosteje uporabljani sta PE in PEN, tj. PE (za¹èitni vodnik, ki se uporablja v sodobnih napravah TNS in PEN (nevtralni za¹èitni vodnik, ki se uporablja v obratih TNC ali TNCS.Pomanjkljivost TNC sistema je, da PEN istoèasno izvaja funkcijo nevtralnega in za¹èitnega vodnika. Kar pa ne dokazuje niè novega, èe obstojeèi prevodnik obstaja tudi v enofaznih organizmih, teèe skozi vse tokove obremenitve, v trifaznih sistemih pa je izpostavljen obremenitvam, ki so posledica asimetrije v odnosu.Ne glede na uporabljeni kabel, v proizvodnji z elektriko ni ¹ala, zato je treba biti previden. Znani rek "elektrièar ne tiktira" na ¾alost v resniènem svetu se ne odra¾a.Zdaj, ko veste, kako skrbeti za svojo varnost, se je vredno predstaviti s cilji, ki jih prina¹a njegova napaka.Najpogostej¹a posledica nezadostne za¹èite pogojev njegovega slabega ravnanja je elektrièni ¹ok.Ali ste vedeli, da je tok v èlove¹kem telesu z intenzivnostjo veè kot 70 zdravil dramatièen za bitje?Kaj je verjetno konec elektriènega udara?V najslab¹em primeru, celo smrti, so drugi cilji srèni zastoj, opekline, izguba zavesti, mi¹ièni krèi ali delno kurjenje tkiv.