Varnostnih pravil z raeunalnikom

Priznane proizvajalce opreme, ki je zasedena v potencialno neugodnih pogojih - zlasti tistih, ki so izpostavljeni nevarnosti eksplozij, jih izvajajo v skladu z ATEX certifikatom. Ta izraz daje kupcem tak¹no opremo na trgu, da so nekatera dela estetska in dolgotrajna.

Predpisi ATEXPridobitev svobode èrpanja ATEX certifikata je doloèena z evropsko direktivo 94/9 / EC. Aprila 2016 se bo spremenil z novimi informacijami 2014/34 / EU.Vsa veljavna pravila ATEX veljajo za vpra¹anja, povezana z elektrièno in mehansko opremo. ©e veè, redko jih zanimajo pomorske, zemeljske in povr¹inske instalacije ter instalacije.ATEX certifikati se imenujejo oprema, ki se uporablja za skladi¹èenje, prenos in proizvodnjo energije ter za¹èito energije. Poleg tega so orodja mobilna in profesionalna. Naprave, ki imajo ATEX certifikat o evropski prodaji, zagotavljajo garancijo - torej operaterji, ki delujejo na njih, ko so lastniki podjetij varni in uporabni za uporabo.

Skupine opremeTako tista, ki deluje, in druga - veljavna direktiva opredeljuje dve skupini opreme. Prva ¹tevilka so kamere, ki so zasedene v rudnikih. Druga linija je vsa nova oprema, ki jo opravljajo v potencialno te¾kih pogojih.Sistemi odpra¹evanja v sistemu za odsesavanje prahuZa vsako vrsto naprav, ki jih uporabljajo proizvajalci lesa in barvnih izdelkov, je treba uporabiti sisteme za odstranjevanje prahu v atexu, sistem za odstranjevanje prahu, ki je skupen z naèelom atex. Znana podjetja se z njimi ujemajo zaradi varnostnih razlogov, pa tudi zaradi presti¾a, ki daje tak¹en certifikat. Tak¹ne naprave zagotavljajo, da eksplozivne zmesi ne bodo nevarne za ¾ivljenje. Stroji parki in ATEX certificirani so dobri in dolgoroèno delujejo.Ti stroji bistveno zmanj¹ajo nevarnost eksplozij v napravah za odstranjevanje prahu, v katerih nastajajo reakcije in pojave, ki so nedvomno: iskre, akustièna energija ali elektrièni sunki. Zmanj¹ujejo tveganje, ki izhaja iz elektrostatiène razelektritve, ko pregreje opremo.