Vodenje raeunovodskih evidenc v organizacijskih enotah proraeunskega podroeja

Pregledno vodenje evidenc in dobra storitev za stranke, zaupanje knjigovodstva za na¹e blagovne znamke raèunovodskim pisarnam, je pomembna naloga sodobnega raèunovodstva. Raèunovodski programi za raèunovodske dru¾be omogoèajo uèinkovito izvajanje naroèil tudi za povpreèna in bogata podjetja. Shranjevanje potrebnih informacij v elektronski naèin olaj¹a dostop do potrebne dokumentacije. Obstaja tudi postopek za shranjevanje stanovanja v pisarni.

Podatki, za¹èiteni z geslom, varne informacije o materialu strankinih financ, proti nepoobla¹èenim osebam. Na trgu je veliko raèunovodskih programov, ki zaposlenim omogoèajo, da izkoristijo lepe mo¾nosti in poveèajo uèinkovitost svojih dejavnosti. Programi programa Small Accounting Office PRO so vredni pomoèi. ©irok nabor programov je namenjen malim raèunovodskim pisarnam, ki predstavljajo pribli¾no 50 podjetij. Zahvaljujoè jim bo la¾je voditi knjigo prihodkov in odhodkov, izpolniti obraèune DDV in DDV, izdati raèune itd.Podpora za velika podjetja je zagotovljena z raèunovodskim programom PRO Plus. Omogoèa servisiranje do 500 poslovnih subjektov. Ekipa ponujenega paketa vkljuèuje programe, s katerimi bo natanèno vodena knjiga dobièka in izdatkov. Kadrovska dokumentacija, plaèilni listi in plaèila ZUS bodo organizirani in uèinkovito izvedeni. Zaradi fakturiranja bo delo potekalo zelo hitro.Zanimiv predlog vkljuèuje e-Deklaracje in pakete programov zaposlenih, poslane v tujino. Predstavljajo dopolnitve raèunalni¹kih revij, namenjenih raèunovodskim pisarnam. Zahvaljujoè e-Deklaraciji bodo vsi elektronski podatki pravoèasno pri¹li v davèni urad. Dopolnjene so z elektronskim podpisom stranke.Storitve podjetij, katerih zaposleni opravljajo na¹e dol¾nosti v tujini, omogoèajo raèunalni¹ki program, zaradi katerega bodo plaèe ljudi, ki so napoteni zunaj Poljske, naèrtovani v dobrem in mirnem sistemu z veljavnimi pravnimi predpisi.Knjigovodski sistem omogoèa knji¾ica Infor System Biuro Handlowa. Za podjetja je, da ne objavljajo le dokumentov, temveè tudi samodejno ustvarjajo bilance stanja, izjave o finanènih dejavnostih in poroèanje. Program upravljajo Windows, Linux, Unix in Mac OS.