Webmaster 101

Mnogi zaèetniki webmasters i¹èejo odgovore na internetu za raziskovanje, kako predlo¾iti èlanke v zanesljivo metodo, ki svoje spletne strani v iskalnikih, kot so Google ali Bing. Na kaj morate nameniti posebno pozornost pri pisanju perecev in opisov v kataloge? Na primer, morate zagotoviti, da je stavek èlanka ali opisa kljuèna fraza, ki jo ¾elite postaviti. Poleg naslova je pomembna ¹e veè urla strani. Po uvrstitvi besede v naslov, medtem ko v naslovu boste takoj pridobili veliko ciljev v naroèilu iskalnika, prav tako bolj primerno mnenje med prodornimi roboti internetnega sistema Google.

Kaj je ¹e vedno na voljo pri ume¹èanju spletnih strani v skladu z osnovnimi in znanimi pisci? Veliko pozornosti bi morali nameniti celotni vrsti oznak, sicer - glave. Z uporabo urejevalnika HTML jih posredujemo z znaki: h1, h2, h3. In ko uporabljamo navaden urejevalnik dokumentov, so to tipièni zagoni, ki organizirajo besedilo ali èlanek. Da bi vse va¹e SEO besedilo vsebovalo vsaj tri glave, kjer je treba vkljuèiti tudi kljuèno besedno zvezo. To je ¹e posebej pozitivno pri optimizaciji va¹ih misli na steni. Vendar pa se preprièajte, da so nekateri naslovi brez tak¹nih stavkov. V nasprotnem primeru bo prièakoval zelo sumljive Google robote.V poljskem èlanku se je vredno odloèiti, da kljuène besede postavite na nekaj mest. Da bi bila prisotna na zaèetku, na naèin tudi na samem koncu besedila. Natanèneje v osrednjih in novih odstavkih in po mo¾nosti v zgodnjih in novih stavkih.Pozicioniranje spletnih strani bo potekalo hitreje, èe uporabljate naprave za urejanje besedila kot nagib, krepko pisavo in poudarite kljuène fraze. Google jih bo praktièno na¹el. S sedanjostjo ni vredno preveè ponoviti, saj je preprièan, da obstajajo podobnosti v berljivosti vnosa. Èast je treba pogosto uporabiti za razkritje nekaterih pomembnih elementov.Èe vas zanima, kak¹ne so va¹e zadnje stvari, bo va¹e spletno mesto v majhnih èasovnih presledkih skoèilo v Googlove iskalne naloge in privabilo veè bralcev.