Zmanj evanje kreditnega tveganja

Vzroke nesreè redno preverjajo, tako da lahko v prihodnosti zmanj¹am tveganje ponovnega izvajanja. Rezultati raziskave jasno ka¾ejo, da so vzroki za nesreèe zelo pogosto drugaèen naèin nadzora nad varnostjo strojev. Te¾ave, povezane z nepravilno uporabo in delovanjem strojev, se pojavijo na vseh ravneh njihovega ¾ivljenjskega cikla. Govori o zadnji stopnji specifikacije, pa tudi o videzu, proizvodnji, delovanju, vzdr¾evanju, spreminjanju itd.

Certificiranje strojev je namenjeno odpravljanju nevarnosti, ki se lahko pojavijo v ozadju dela. Stroji, ki prejmejo uporabljena potrdila, so testirani in preizku¹eni za njihovo berljivost. Raziskava zajema posamezne ukrepe in elemente. Naèelo delovanja deluje in uporablja opise, ki nameravajo pomagati ljudem v velikosti lastnega premo¾enja od institucij in orodij. Potreba po certificiranju s strani posameznih organizacij in orodij je predvsem posledica predpisov EU: veljavnih direktiv, notranjih predpisov itd.

Delavci za varnost in zdravje pri delu imajo mo¾nost sodelovati pri teèaju in vajah na podroèju certificiranja strojev. Znanje, raziskave in deli, ki so bili izvedeni med izvajanjem takih teèajev in usposabljanj, prispevajo k specifiènemu zmanj¹anju odstotka primerov s podroèja dela, tako usodnega kot drugega. Sodelovanje v obtokih in vajah iz oddelka za certificiranje organizacije in opreme prina¹a lastnikom celo vrsto ugodnosti. Izobra¾eni ljudje so jamstvo za ustrezno lastnino od institucije in skrb za zdravstvene in varnostne standarde.