Znanje srednjega jezika

Prevajanje besedil ni dobro. To je dolgotrajna naloga, ki zahteva veliko bolj¹e, popolno uèenje jezikov. Pogosto je naloga prevajalca, da sprejema modre odloèitve o konènem izgledu prevoda. To ¹e posebej velja za literarne prevode. Izbira med zelo dolgotrajnim prevodom in posebej uspe¹nim prevodom je le redko izziv za prevajalca. Prevajanje vseh vrst besedil ni dobro. Na primer, v znanstvenih ali uradnih besedilih so lahko stavki, katerih napaèna interpretacija lahko govori o pomembnih napakah.

Oseba, ki se ukvarja s prevodom, obièajno obstaja v zelo neprijetnem polo¾aju. Prevajalcu naroèa, naj prevede besedilo, pri èemer mu bo povsem zaupalo. Zaradi pomanjkanja jezikov ne pozna ustreznih razlièic, zato lahko preverite prevod besedila. Lahko dobi drugega tolmaèa, ki poda svoje mnenje. V nekaterih primerih je to celo potrebno. V tem primeru se stro¹ki samodejno poveèajo. Uporabno je za èas, ki ga mora uporabnik nameniti izdelavi prevoda. Zaradi trenutnih razlogov pa je vredno sprejeti storitve tak¹nih zaupanja vrednih in izku¹enih prevajalcev.

Krakov je znan po svojih piscih. V njihovi senci so skriti tudi popolni tolmaèi. Prevajalec iz Krakova ne ¾eli biti zelo drag! Dober prevajalec ponuja samo storitve po dostopni ceni. Vendar ni pomembno, da prièakujemo precej ni¾je stopnje, saj pogosto, kot vemo, ponuja enako slabo kakovost. Vedno je dobro prositi prevajalca za vrednost njegove ponudbe v vlogah prej¹njih prevodov. To se ne sme podcenjevati. Pri izbiri izvajalca so pogosto pomembni elementi. Dober prevajalec nam mora omogoèiti dostop do na¹ega dela s strastjo. Njihova vrednost bi morala biti glavna determinanta za nas.